Реферати

Реферати з екології

сортувати за наростанням
„ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: ЗАВДАННЯ,ОБЄКТИ, ВИДИ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ”
„Екологічна експертиза в Україні”
„ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА”
Эколого-экономические проблемы охраны и рационального использования водных ресурсов и возможные пути их решения
Эколого-экономическая оценка использования и охраны водных ресурсов
Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля
Чорнобиль та його наслідки
Чорнобиль (частина 2)
Чорнобиль (частина 1)
Цех термічної обробки металів
Характеристика стічних вод та методи захисту водного середовища
Формування інституціонального середовища водокористування в умовах ринкових відносин теорія та практика
Утилізація та знешкодження відходів. Очисні споруди
Утилізація та знешкодження відходів
Управління природокористуванням і охороною природи та їх планування
Управління природокористуванням і охороною природи та їх планування
Удосконалення структури екологічного управління : фінансові аспекти
Удосконалення управління меліорованими територіями на основі інформаційно-аналітичної системи еколого-меліоративного моніторингу
Тенденції та перспективи розвитку екозаконодавства
Сучасна екологічна ситуація в Україні
Сучасна екологiчна криза в контекст християнського свiтогляду
Споживання води
Смітники як головна проблема забруднення в Україні
Розвиток науково-методичних підходів до оцінки системи регіонального водокористування
Ресурсоенергозбереження у молокопереробній промисловості
Ресурсоенергозбереження в галузі переробки полімерів
Ресурсоенергозбереження в атомній енергетиці
Расчет нормативов образования и лимитов размещения отходов
Радіоактивний вплив радіації на людину
Радіація
Радiоекологiя чорнобильської зони вiдчуження
Профессия эколог
ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ
Проблеми довкілля
Проблема ліквідації твердих побутових відходів
Проблема утилізації відходів
Природоохоронна діяльність у Вінницькій області
Природоохоронні технології на ТЕС
Природоохоронні заходи
Природоохороннi технології на підприємствах хлібопекарської промисловості
Природні стихії та їх екологічні наслідки
Природні ресурси
Природні заповідники України
Предмет і значення дисципліни “Основи екології” Наукові основи раціонального природокористування. Заказники і заповідники та їх роль у збереженні фаун
Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень
Поняття, завдання та об’єкти екології
Поняття, завдання та об'єкти екології
Поняття біосфери
Передумови і формування глобальної екологічної кризи
Оцінка пакувальної тари та її вплив на довкілля та людину та довкілля
Оцінка ефективності ресурсозберігаючих заходів на ТО«³нницький комбінат хлібопродуктів №2»
Оцінка екологічної ситуації в Україні
Оцінка впливу на навколишнє середовище ВАТ “Вінницький міський молочний завод”
Оцінка впливу на навколишнє середовище
Охорона флори і фауни заповідна справа
Охорона природи
Охорона праці на дільниці поточної лінії збирання блоків живлення
Охорона грунтів
Охорона видового різноманіття організмів
Охорона і раціональне використання поверхневих та підземних вод
Охорона і збереження природи всього живого на землі
Особливості природно-заповідного фонду Карпатського регіону
Основні шляхи захисту водних ресурсів
Озонна діра над Арктикою
Озон та життя
Науково-методичні засади забезпечення екологічно безпечного водокористування в процесі урбанізації
Науково-методичні засади забезпечення екологічно безпечного водокористування в процесі урбанізації
Моніторинг земель
Моніторинг атмосферного повітря міста Вінниця
Моніторинг атмосферного повітря
Моделювання та прогнозування приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел
Моделювання та прогнозування приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел
Моделювання та прогнозування приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел
Моделювання та прогнозування приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел
Механізми забезпечення раціонального використання та збереження водних ресурсів
Методологічні та організаційні основи екологічної освіти і виховання студентів
Літосфера, її складові та значення
Лісовий фонд України
Класифікація об'єктів природно-заповідного фонду України
Зона радіаційної небезпеки та їх захисні засоби
Знищення озонного шару Землі
Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння
Значення атмосфери
Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням і станом водних систем.
Завантажувальна дільниця ливарного цеху. Охорона праці.
Забруднювачі харчових продуктів
Забруднення навколишнього середовища по місту Коломия
Забруднення морських вод
Забруднення водойм
Забруднення вод світового океану
Забруднення атмосфери
Життя лісу
Енергозбереження в сучасній Україні
Екосистема: поняття, властивості, типи
Екосистема поняття, властивості, типи
Еколого-фітоценотичні закономірності просторового розміщення рослинного покриву міста
Еколого-економічне обґрунтування раціонального водокористування у промисловому комплексі України
Еколого-економічні проблеми забезпечення контролю якості питної води
Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів
Екологія. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
Екологія як загально біологічна та гуманітарна наука
Екологія та ландшафтна екологія
Екологія людини
Екологія земноводних
Екологія і суспільство
Екологія
Екологія
Екологія
Екологічно-економічні аспекти використання твердопаливних котлів різного типу
Екологічне правопорушення. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Екологічне виховання
Екологічна характеристика та вплив на довкілля ТЕС
Екологічна проблема як наслідок економічної діяльності
Екологічна безпека та технології переробки термопластів
Екологічна безпека стану питної води в Україні
Екологічна безпека впливу тютюнопаління на організм
Екологічна безпека використання виробів з полімеру
Екологічні фактори
Екологічні проблеми, повязані з видобутком корисних копалин. Ресурсно-екологічна безпека
Екологічні проблеми найважливіших галузей аграрного сектора економіки
Екологічні проблеми людства
Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів
Екологічні наслідки військових дій
Екологічні катастрофи в Україні, їх причини та наслідки
Екологічні закони
Екологiя та безпека життя людини
Екогеологія
Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища
Духовний вплив природи на людину
Духовний вплив природи на людину
Дослідження складу столових та мінеральних бутильованих вод
Дослідження ресурсоенергозбереження на на Калинівському ЕЗДМ
Дослідження потенціалу альтернативних джерел енергії у Вінницькій області
Дослідження кисневого режиму і деструкції органічних речовин за моделлю фелпса-стрітера для відкритих систем
Дослідження забруднення повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання
Дослідження адаптацій живих організмів до змін вологості середовища
Джерела прісної води в Україні
Джерела забрудненого середовища
Джерела забруднення атмосфери
Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу
Державний заповідник Дунайські плавні
Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
Демографічні проблеми людства на планеті
Грунти, їхнє значення, забруднення й збереження
Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
Глобальні проблеми людства
Всеукраїнська екологічна Ліга
Вплив природних катастроф
Вплив осушувальної меліорації на заплавно-русловий комплекс річки Стохід
Вплив на навколишнє середовище гірничого виробництва
Вплив людини на повітря
Вплив діяльності людини на стан біосфери
Вплив діяльності людини на довкілля
Вплив атомної енергії на здоров'я людини
Вплив атомних електростанцій (АЕС) на навколишнє середовище
Водообеспеченность и основные водные проблемы
Використання природоохоронних технологій при переробленні осадів стічних вод
Використання природоохоронних технологій при механічній обробці металів
Визначення кислотності ґрунту
Визначення активного хлору у питній воді
Видатні екологи
Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи
Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя сучасний стан, перспективи
В.І. Вернадський і сучасна екологія
Біосфера – як особлива зона живого
Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології
Альтернативна енергія
Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний природно-заповідний фонд
Імітаційні моделі розвитку хвороб рослин
«Технологічні основи виробництва азотної кислоти»
«Тверді відходи»
«Гамма-випромінювання як джерело забруднення довкілля»
Cучасний екологічний стан України
Розвиток науково-методичних підходів до оцінки системи регіонального водокористування
Основні технологічні процеси механічної обробки металів, та їх вплив на навколишнє середовище
Еколого-економічна оцінка водокористування в басейнових водогосподарських комплексах України
Еколого-економічна оцінка водокористування в басейні ріки Південний Буг
Subscribe to Стрічка головної сторінки