ІІІ-ий Всеукраїнський з'їзд екологів

ІІІ-ий Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю. Архів матеріалів. Статті. Презентації.

сортувати за наростанням
Эпизоотическая значимость экологических регионов Украины по сибирской язве
Экология почвы как профессиональная дисциплина при подготовке специалистов аграрного профиля
Экологические и экономические проблемы земледелия
Экологические аспекты выщелачивания благородных металлов из рудных концентратов
Экологическая безопасность хранилищ с радиоактивными отходами
Шляхи підвищення рівня екологічної свідомості громадян за допомогою соціальних мереж інтернет
Шляхи використання магнітного поля в системах зворотного водопостачання
Через ресурсо- та енергозбереження до сталого розвитку суспільства
Фото-автокаталітичне окиснення пропан-бутанової фракції в метанол
Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки
Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки
Формы использования природной энергии
Формування оптимальних співвідношень земельних угідь як основа сталого природокористування
Формування екобезпечного рівня процесів розробки техногенних родовищ при створенні екомережі Донецького регіону
Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів межиріччя Дністер – Тилігул
Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів межиріччя Дністер – Тилігул
Фізична суть появи «бабиного літа» та «хрещенських морозів» як явищ природи
Участь громадськості у ефективному поводженні з твердими побутовими відходами
Утилизация отходов – соапстоков при производстве биодизеля
Утилизация металлургических шлаков в качестве технических материалов
Утилізація промислових відходів у захисних композиціях
Утилізація непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів. Методи та узагальнення
Утилізація відпрацьованих травильних розчинів з одержанням цільового продукту
Утворення відходів та переробка полімерної вторинної сировини в Черкаській області
Урахування небезпечних сучасних геологічних процесів при визначенні меж лікувальних пляжів у регіоні північно-західного Причорномор’я
Управління екологічною безпекою роботи біоставків на прикладі атомної електростанції
Удосконалення управління відходами виробництва та споживання у контексті впровадження в Україні засад сталого розвитку
Удосконалення конструктивного оформлення процесу очищення промислових нафтовмісних стічних вод
Трансгенні рослини і проблема біобезпеки
Типологія річок західної Грузії
Технология быстрого и масштабного распыления сорбентов для ликвидации разливов нефти на водоемах
Технологія переробки платиновмісного шламу виробництва нітратної кислоти
Технології утилізації сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв
Термодинамічні аспекти газифікації вугілля з врахуванням його складу та складу дуття
Теоретичні основи застосування екологічно безпечних добрив пролонгованої дії, капсульованих плівкою на основі мелених мінералів та звязуючого органічного походження
Теоретичні засади розробки екологічних паспортів агроландшафтів
Сучасний стан використання питних підземних вод
Створення ресурсозаощадних технологій керамічних матеріалів з використанням нових видів вітчизняної мінеральної сировини
Створення математичної моделі руху частинок в криволінійному каналі в осесиметричному потоці
Становлення міжнародного регіонального екологічного права в Арктиці
Стан кислотності ґрунтового покриву Рівненської області
Стан земель та його зміни в Чернівецькій області
Стан забруднення природного середовища на території України за даними спостережень організацій державної гідрометслужби у 2010 році
Сталий розвиток як складова вищої технічної освіти в НТУУ «КПІ»
Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека?
Сравнительный анализ программных средств для исследования загрязнения атмосферы составляющими дымовых газов
Спутниковые технологии мониторинга геодинамических процессов
Способи оцінки та прогнозування техногенного забруднення компонентів довкілля
Способи інтенсифікації процесів очищення стічних вод виробництва полівінілхлориду
Сполучні території екомережі Вінницької області
Спектрофотометрический метод определения параметров крови
Состояние экологической безопасности воздушной среды при децентрализованном теплоснабжении поселков Украины
Система управління в сфері поводження з токсичними відходами
Система контролю складу димових газів
Сільськогосподарське використання земельного фонду Вінницької області
Рослинні об’єкти як біоіндикатор визначення якості питної води
Рослини роду полин – важливий алерген міста Вінниці
Роль нітрогенвмісних сполук в оцінці екологічного стану поверхневих штучних водоймах
Роль екологічної паспортизації туристичних зон Шацького НПП у збереженні природних екосистем
Розробка електронного санітарного паспорту та протоколу
Розробка алгоритму проведення моніторингу впливу звалищ твердих побутових відходів на довкілля
Робота сільськогосподарських підприємств з використанням місцевих енергоресурсів
Рижій посівний – екологічно безпечна олійна культура для виробництва біопального
Реализация принципа «нулевых отходов» на муниципальном уровне
Разработка лидарного комплекса для зондирования атмосферного аэрозоля и озона
Радіологічний моніторинг підземних вод Житомирщини
Радіологічний моніторинг підземних вод Житомирщини
Радіаційна ситуація в Україні через 25 років після аварії на Чорнобильській АЕС
Проект електронної бази даних «Каталог метаболічних шляхів»
Прогностична функція освіти в контексті збалансованого розвитку
Проблеми фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються (на прикладі України)
Проблеми екологізації агропромислового виробництва
Проблематика створення ефективної біотехнологічної системи анаеробної переробки осадів промислових стоків
Про використання дендроіндикації при оцінці стану повітряного басейну Червоноградського гірничопромислового регіону за допомогою сосни звичайної (Pinus Sylvestris l.)
Природні ресурси Черкаської області
Применение рекомендаций ЕЭК ООН по организации мониторинга на предприятиях
Применение ГИС для интегральной оценки качества поверхностных вод
Применение биометодов пылеподавления на поверхности красных шламов Николаевского глиноземного завода для снижения экологических рисков
Предметні компетенції з екологічного інспектування як складова ключових компетенцій держекоінспектора
Потепление климата и его последствия
Подходы к исследованию экологической безопасности
Пилковий прогноз як засіб профілактики сезонної алергії у Вінниці
Перспективы применения онтологических моделей для повышения эффективности анализа экологических и других взаимосвязанных с ними рисков
Перспективи розвитку місцевих ініциатів у сфері раціонального та безпечного поводження з ТПВ
Перспективи застосування адсорбційних технологій в захисті навколишнього середовища
Перспективи запровадження екологічних структурованих докторських програм в Україні
Перспективи використання сучасних технологій для моніторингу чисельності птахів
Перспективи і проблеми сонячної енергетики
Переущільнення ґрунтів – проблема сьогодення
Педагогічне керівництво сім’єю у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи
Підвищення ефективності реагентного пом’якшення води за допомогою алюмініймістких коагулянтів
Очищення стічних вод від іонів хрому адсорбцією на природних сорбентах
Очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами
Очищення води від бактерій за допомогою коагулянтів – основних сульфатів алюмінію
Очистки газов от пыли в циклофильтрах
Оценка надежности барьеров экологической безопасности хранилищ с высокорадиоактивными источниками с помощью риск-ориентированных методов
Оцінка фізіологічної повноцінності складу питної води різних джерел водопостачання на прикладі м. Вінниці
Оцінка ризиків при забезпеченні населення водою в Рівненській області
Оцінка ефективності природоохоронних систем та їх вплив на навколишнє середовище
Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів міською територією
Особливості та досвід інноваційної венчурної діяльності в ході реалізації екологічних проектів в Канаді
Особливості викладання навчальної дисципліни «Методи знешкодження засобів хімізації» в аграрному вузі
Особенности применения международных и региональных руководств по оценке вредных выбросов в атмосферу
Організаційно-економічний механізм рекреаційної діяльності на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України
Опыт большой аварии на АЭС Фукусима-1 для повышения экологической безопасности объектов Украины с высокорадиоактивными источниками
Одержання та застосування високодисперсного двоокису титану для антибактеріального покриття інкубаційних яєць
Об’єктно-орієнтоване проектування оптимальних схем водоспоживання
Обобщенная логистическая модель динамики популяций
Обладнання для очищення газових викидів промислових виробництв
Обгрунтування можливості реакцій холодного ядерного синтезу як бази енергетики майбутнього
Обгрунтування вибору технології очищення стічних вод молокопереробних підприємств
О перспективах регулирования экологической безопасности хранилищ радиоактивных отходов
Нова методологія розрахунку податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти з диференціацією тарифів по лімітуючих періодах року
Нові перспективні культури для рекреаційного використання в озелененні
Нові перспективи екосейсмічної безпеки України
Наукове обгрунтування прокарітотичної біоіндикації забруднення важкими металами природного середовища
Наукові засади очищення води матеріалами з капілярними властивостями
Напрями удосконалення методів еколого-орієнтованого регулювання землекористування в Україні
Направление примения шлама в технологии переработки фосфатного сырья Ново-Амросиевского месторождения
Мониторинговый контроль состояния водных экосисем на основе цитогенетических методов
Мониторинг процессов переноса взвешенных в атмосфере частиц по данным дистанционных и локальных измерений в Беларуси и сопредельных регионах
Моніторинг стану здоров’я людини та його особливості в сучасних екологічних умовах
Моніторинг навколишнього середовища у м. Дніпродзержинську з використанням геоінформаційних технологій
Моніторинг експортних зернових вантажів як інструмент відображення стану регіональної флори
Модифіковані бетони для іммобілізації рідких радіоактивних відходів
Моделювання комбінованих процесів очищення води на основі ультрафільтрації
Методологічні особливості визначення екологічних індикаторів сталого розвитку
Методологічні основи змісту навчання хімії студентів-екологів
Методичні підходи до формування моделей для еколого - економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування
Методика оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мобильных источников
Методика оцінювання токсичності стічних вод за допомогою біоіндикації по фітопланктону
Менеджмент у сфері поводження з твердими побутовими відходами
Мікробні препарати системі біоорганічного землеробства
Ландшафтно-лімнологічна оцінка басейнової системи озера Миляч (Волинське Полісся)
Ландшафтно-геохімічні пріоритети екологічної небезпеки території України
Лісотипологічне районування Вінниччини як основа формування регіональної екомережі
Ліпідний склад М. Bovis дисоціативних форм, пасажованих через середовище з рН 7,1 за різних температур культивування
Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку
Концептуальні підходи до формування освіти для сталого розвитку
Контроль впливу інсектицидів на якість біопродукції в агроекосистемах
Контроль інтегрального рівня забруднення р. Південний Буг за характеристиками макрофітів
Комплексний екологічний моніторинг урбосистеми Мелітополя та здоров’я населення міста
Комплексне очищення стічних вод від барвників
Комплекс автоматизованих робочих місць для обробки даних державного моніторингу довкілля областей України
Комбінована переробка високотоксичних відходів промислових виробництв
Картографічне моделювання в практиці екологічного моніторингу та екологічного управління
Карбонізація та графітація – ефективний спосіб утилізації відходів рослинного походження
Использование наноструктурированных адсорбентов для рафинации растительного масла
Использование данных дистанционного зондирования земли для мониторинга лесных пожаров на территории Украины
Использование многопозиционного анализа радиоволнового фона Земли для оценки экологического состояния грунтовых вод
Инновационный механизм углеродного финансирования
Извлечение соединений бора из воды в процессе баромембранной обработки
Значение радиоэкологических исследований Чернобыльской аварии в развитии современной экологии
Зміна фізико-хімічних властивостей лісових грунтів під впливом викидів гірничовидобувних підприємств
Застосування методології оцінювання життєвого циклу для аналізу процесів уловлення діоксиду вуглецю
Застосування мембранних технологій для ресурсоенергозбереженні у виробництві електроенергії
Застосування геоінформаційних технологій при оцінці використання земельних ресурсів агломерацій
Застосування вібрацій для технологічних процесів водоочищення
Застосування інноваційних методів в практичній підготовці фахівців з екології
Засади нормативно-правового забезпечення використання земель для розбудови національної екологічної мережі
Етика відповідальності: дискурс еколого-комунікативних засад
Енергетичний підхід у розв’язанні еколого-економічних проблем раціонального агробудівництва
Енергетичні аспекти ресурсозбереження у сталому розвитку сільських територій
Експрес-оцінка стану природно-заповідного фонду Немирівського району Вінницької області
Екологічно-просторова диференціація зони степу північного з географічно зумовленими висотами відповідно до геоморфологічних особливостей території
Екологічно чиста технологія спалювання палива
Екологічний стан території полігону колишнього Ігнатпільського навчального центру
Екологічний прогноз фенологічного розвитку смородини чорної та сисних шкідників
Екологічний фактор часу відновлення весняної вегетації в інтенсивних технологіях вирощування озимої пшениці
Екологічне нормування важких металів та концептуальні засади його здійснення
Екологічна оцінка опоряджувальних будівельних матеріалів
Екологічна оцінка земельного фонду Тернопільської області
Екологічна мережа як шлях до відтворення екологічної стабільності
Екологічна лабораторія in silico: ідея створення. Концепція коміркової моделі екосистемного обміну речовин
Екологічна доцільність вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах і беззмінній культурі
Екологічна безпека ґрунтів придорожньої зони за вмістом сполук свинцю
Екологічна безпека та розрахунок ризиків транспортування пестицидних препаратів на основі теорії нечітких множин
Екологічна безпека експлуатації складських майданчиків і споруд для зберігання пестицидних препаратів
Екологічна безпека агросфери Вінниччини
Екологічні та експлуатаційні характеристики палива моторного біологічного Е-85
Екологічні сенси натурфілософської лірики Євгена Гуцала
Екологічні аспекти термічного оброблення відходів (знешкодження) відходів
Екологічні аспекти очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва основними солями алюмінію
Екологістика та мінімізація радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції
Екологістика та еколого-гігієнічний аналіз впливу на довкілля полігону ТПВ м. Житомира
Екологізм як складова політичного процесу: огляд тенденцій
Екологізація технологій виробництва вапновміщуючих будівельних матеріалів
Екологізація міських систем - шлях до сталого розвитку
Екологізація лісового господарства Карпатського регіону
Екобрендинг
Дослідження тенденцій використання фосфатних миючих засобів
Дослідження залежності між узагальненим показником рівня забрудненості води та її токсичними властивостями
Дослідження забруднення атмосфери випарами бурового розчину
Дослідження ефективності біопрепаратів для очищення побутових стоків
Дослідження впливу тютюнопаління на організм студентів ВНТУ
Долгосрочное прогнозирование глобальных изменений
Добыча глубинных ископаемых без шахт и карьеров
До проблеми екологічного оздоровлення заплавних водойм пониззя Дніпра
До питання екологізації освіти в Україні як фактору екологічної свідомості
До питання екологізації виробництва цукру
До питання вибору об’єктів турботи для оцінки ризику впливу військової діяльності на довкілля
Дніпропетровщина на шляху до «зеленого зростання»
Деякі перспективні напрямки поводження з техногенними відходами
Глобальний стандарт чистого повітря в системі екологічного моніторингу атмосфери
Глобальний спектрополяризаційний еколого-кліматологічний моніторинг малих атмосферних компонент
ГИС-технологии и 3-D описание твердости почвы при рекультивации земель
Выбор растительного сырья для создания высокоэффективных ингибирующих композиций
Вплив умов живлення на якість огірка в умовах закритого грунту
Вплив удобрення на біологічну врожайність цукрових буряків в умовах дослідного поля ВНАУ
Вплив моно- та поліметалічного забруднення на фітотоксичність дерново-підзолистого ґрунту для представників родин Fabaceae і Brassicaceae
Вплив геофізичних полів на атмосферні процеси
Вплив антропогенних факторів довкілля на захворювання щитовидної залози дітей
Влияние экологических, экономических и социальных изменений на лептоспироз в Крыму
Влияние многоярусных водозаборов на водоотведение в коммунальном водном хозяйстве
Вилучення сульфат-іонів з вод з підвищеним рівнем мінералізації при їх реагентному пом’якшенні
Використання Україною міжнародного досвіду реалізації програм поводження із твердими побутовими відходами
Використання термоакустичних технологій для зменшення впливу на довкілля теплових викидів
Використання рослинної сировини для одержання біодеградабельних композиційних матеріалів
Використання організмів-акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем
Використання морфофункціональних змін клітин риб як біоіндикаторів хімічного забруднення водойм
Використання деяких показників кульбаби лікарської у фітомоніторингу міського середовища
Визначення радіаційної забрудненості сільськогосподарської техніки
Визначення коефіцієнту вертикального турбулентного обміну при моделюванні розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері
Вивчення гербістатної активності арилсульфонілхлоробутенів та арилсульфоніларилхлоробутенів у курсі «Методи знешкодження засобів хімізації»
Вибір вищих водяних рослин для очистки стічних вод цукрових заводів
Вдосконалення структурної моделі розсіювання шкідливих викидів в атмосфері
Вдосконалення методів очищення димових газів від оксидів сірки на ВАТ “Західенерго” Ладижинська ТЕС
Вдосконалення методів детекції при визначенні пилкових алергенів атмосферного повітря
Відеоекологія. Позитивні тенденції та перспективи розвитку
Біоіндикаційна оцінка токсичності водного середовища на основі моделювання гранично – допустимих концентрацій іонів сульфату міді
Аппаратурный спектрофотометрический комплекс для измерения характеристик излучения, рассеянного биологическими тканями и гуморальными средами
Аналітичний контроль екологічно небезпечних фосфоровмісних пестицидних препаратів
Аналіз якості питної води м.Вінниці за даними СЕС
Аналіз техногенних ризиків зберігання та знешкодження небезпечних речовин
Аналіз та розробка рекомендацій щодо використання побутових фільтрів очистки води
Аналіз сучасних тенденцій використання нанотехнологій у екологічній та інших сферах діяльності
Аналіз стану якості водопровідної питної води у Вінницької області
Агрофізична деградація грунтів – неусвідомлена проблема сегодення
Агроландшафти України як мисливські угіддя
Агроекологічна роль бактеріальних препаратів у підвищенні азотфіксації люцерно-злакових агрофітоценозів
Автотрасовий газоаналізатор для моніторингу забруднення атмосферного повітря вздовж автомагістралей населених пунктів
Автоматизація формування звітності у підсистемі „Викиди” АСУ "Екоінспектор" Держекоінспекції Мінприроди України за допомогою web-сервісів
Інформаційно-аналітичні технології дослідження озер Шацького НПП
Інтенсифікація виробництва біогазу як альтернативного джерела енергії
ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, архів матеріалів
The results of monitoring a cultivated landfill after an ecological disaster
The integrated method of landfill leachate pretreatment
The integrated method of landfill leachate pretreatment
Plasmonics and eye-like structures for light-trapping in solar thin films
Modeling of sorption equilibrium in two-component systems
Eкологічний аудит – основа підвищення екологічнї безпеки при експлуатації полігонів ТПВ та визначення шляхів і засобів їх екологічно безпечного виведення із експлуатації
Cтатистична термодинаміка як інструмент індикації техногенного забруднення
Cталий розвиток територій: лісомеліорація Яворівського гірничо-промислового району
Agro ecological basis of fertigation application in the northen steppe of Ukraine
Практика в заповідних об’єктах як необхідна складова підготовки екологів
Subscribe to Стрічка головної сторінки